ERV

 > Splošni pogoji

Splošni pogoji

 
print page send page add page to favorites

Splošni pogoji poslovanja družbe Europäische Reiseversicherung AG


Splošni pogoji poslovanja družbe Europäische Reiseversicherung AG za sklepanje zavarovalnih pogodb na spletni strani družbe EUROPÄISCHE
(Splošni poslovni pogoji za sklepanje pogodb na spletu)
(Stanje: 01.07.2012)

 

 • Ti splošni pogoji poslovanja družbe Europäische Reiseversicherung AG (v nadaljevanju imenovana „Europäische“) veljajo za vse zavarovalne pogodbe, ki jih stranka z družbo Europäische sklene po spletni strani družbe Europäische. Dodatno k tem pogojem veljajo tudi zavarovalni pogoji, ki so predvideni za vsak posamezen zavarovalni produkt. Družba Europäische nudi zavarovanja tako uporabnikom po paragrafu §1 Zakona o pravnem varstvu zoper odpoved kakor tudi podjetnikom. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali pravno sposobna osebna družba, ki pri sklenitvi pogodbe deluje na podlagi izvajanja svoje samostojne poklicne ali obrtne dejavnosti.

 • Nobeden izmed zavarovalnih produktov na spletni strani družbe Europäische ne predstavlja ponudbe družbe Europäische. Obvezujočo ponudbo družbi Europäische posreduje kupec. To ponudbo je mogoče oddati na spletu po spletni strani družbe Europäische. Pri tem je treba vnesti osebne podatke o kupcu. Nato na podlagi sprejetja Splošnih pogojev poslovanja in Zavarovalnih pogojev (odkljukanje v potrdilnem polju) in s klikom na gumb „Sklenitev“ sledi oddaja in posredovanje ponudbe kupca družbi Europäische. Kupec mora zagotoviti, da so njegovi kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov) pravilni in bo na podlagi tega lahko prejel vsa elektronska sporočila družbe Europäische.
  Sklenitev pogodbe se opravi izključno na način, ki je opisan v tej točki 2.

 • Vse zavarovalne premije na spletni strani vsebujejo davek od prometa zavarovalnih poslov in veljajo v času naročila.

  Kupec lahko izbira med naslednjimi oblikami plačila: kreditna kartica, bančni trajnik (bremepis).

  Pri plačilu s kreditno kartico obremenitev kupca sledi neposredno po naročilu. Pri plačilu po bančnem trajniku (bremepis) se znesek plačila poplača z navedenega žiro računa kupca. Kupec družbo Europäische nepreklicno pooblasti, da plačila, ki jih je dolžan opraviti v skladu z bremepisom, na podlagi bremepisa opravi v breme njegovega žiro računa.

  Kupec je do pobotanja upravičen samo v primeru, da je protiterjatev nesporna, pravnomočno ugotovljena ali v primeru, da jo je družba Europäische priznala.

  Zadržno pravico lahko kupec uporabi samo, če gre za terjatve iz istega pogodbenega razmerja.

 • Zavarovalna polica se pri sklenitvah zavarovalnega varstva za potovanje (oz. prireditev, seminar itd.) kupcu posreduje takoj po naročilu v obliki elektronskega sporočila. 
  Pri letnih potovalnih zavarovanjih (zavarovanjih vseh potovanj v letu) bo stranka prejela potrdilo v obliki elektronskega sporočila o prejemu vloge (potrdilo o vlogi) skupaj z opozorilom glede morebitnega predhodnega kritja. Zavarovalna polica pri letnih zavarovanjih se pošlje s posebno pošto na naslov zavarovanca, ki ga je navedel pri sklenitvi posla.
  Zavarovalna polica/potrditev ponudbe vsebuje naziv izbranega produkta, številko police/številko zahtevka, datum sklenitve zavarovanja/datum ponudbe, zavarovalne pogoje, skupne stroške (= premija vključno z davkom na zavarovalne premije), eventualno krajevno območje veljavnosti in podatke o začetku potovanja ter datum rezervacije potovanja, osebne podatke zavarovanca in zavarovanih oseb in povezavo k zadevnim Splošnim poslovnim pogojem za sklepanje pogodb po spletu (vključno z informacijami o odstopni pravici uporabnikov/pravici uporabnikov do preklica (glej točko 9) in nazivom ponudnika družbe Europäische).
  Zavarovalne police poleg tega vsebujejo povezavo k informativni strani za posamezen produkt (vključno s pregledom izplačil, zavarovalnimi pogoji in informacijami o ravnanju v škodnem primeru).

  Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za potovanje (oz. prireditev, seminar itd.) ima zavarovanec pravico, da na svojo zahtevo prejme polico/potrdilo o kritju v papirnati obliki.

 • Informacije na spletni strani družbe Europäische so bile izdelane z največjo mogočo skrbnostjo in jih tekoče preverjamo in posodabljamo. Nadalje si družba Europäische prizadeva, da bi bila spletna stran družbe Europäische dostopna ob vsakem času.
  Družba Europäische pa ne prevzema nobenega jamstva za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine informacij ter programiranja. Pri tem gre še zlasti za napake in zamude pri prenosu podatkov, za napake zaradi virusov in tehnične motnje kakršne koli vrste.
  Družba Europäische v nobenem primeru ne jamči za morebitne direktne ali indirektne škode, ki bi nastale kot posledica uporabe informacij ali materialov s spletne strani družbe Europäische ali zaradi poseganja po povezavah na druge spletne strani.

 • Za vse pravne posle pogodbenih partnerjev velja avstrijsko pravo.

  Pri uporabnikih velja ta izbira pravnega reda samo v toliko, kolikor jim s tem ne bi bilo odtegnjeno varstvo, ki jim je zagotovljeno z nujnimi določili prava države, v kateri ima uporabnik svoje običajno prebivališče.

  Če je kupec podjetnik, pravna oseba javnega prava ali javno-pravno posebno premoženje, velja poslovni sedež družbe Europäische kot edina sodna pristojnost za vse spore, ki bi izhajali iz zavarovalnih pogodb, sklenjenih po spletni strani družbe Europäische. To velja tudi v primeru, da kupec nima nobene splošne sodne pristojnosti v Avstriji ali v EU oziroma bivališče ali običajno mesto zadrževanja ob času vložitve tožbe ni poznano.

  Priznavamo tudi sodno pristojnost po kraju bivališča uporabnika.

 • Pogodbeni jezik je nemščina. Če boste za sklenitev zavarovalne pogodbe/za zahtevek izbrali različico spletne strani v angleškem jeziku, je pogodbeni jezik tudi angleščina.

 • Pri zavarovalnih pogodbah, ki so bile sklenjene po spletu (spletna stran Europäische) in ki trajajo en mesec in več, imajo potrošniki pravico odstopiti brez navedb razlogov v 14 dneh v pisni obliki.* Izjavo o odstopu je treba poslati na naslov, ki je naveden v impresumu kot kontaktni naslov. Datum odpošiljanja odstopne izjave je odločilen za upoštevanje odstopnega roka. Odstopni rok prične teči z dnem sklenitve pogodbe. Če bi kupec pogodbene pogoje prejel šele po sklenitvi pogodbe, prične odstopni rok teči z dnem prejema pogodbenih pogojev. Če kupec odstopne pravice ne uporabi, velja, da je pogodba sklenjena za navedeni čas trajanja.
  V času odstopnega roka sme družba Europäische pogodbo izpolniti samo z izrecnim soglasjem kupca. Če kupec na veljaven način odstopi od pogodbe, se s strani obeh pogodbenih partnerjev opravljene storitve (npr. denarni zneski) in iz tega izhajajoče koristi (npr. obresti) vrnejo. Pri tem velja rok 30 dni: za kupca od dneva, ko je poslal odstopno izjavo; za družbo Europäische od dneva, ko je odstopno izjavo prejela. Poleg tega lahko družba Europäische ustrezno dogovorjena plačila in nadomestilo stroškov zahteva takoj, če je za kupca opravila storitve, preden je odstop postal veljaven. Odstopna pravica ugasne, če je bila pogodba z obeh strani že v celoti izpolnjena in se je kupec s tem izrecno strinjal.

  * Pisna oblika (pisno, vendar brez podpisa): Izjave in informacije zavarovalnici, ki se lahko trajno shranijo (natisnejo ali shranijo kot faks ali e-pošta, vendar ne SMS-sporočila) in iz katerih besedil oseba, ki daje izjavo, brez dvoma izhaja. Veljavne so tudi pisne izjave (s podpisom).

  Odstopno izjavo pošljite na naslednji naslov:
  Europäische Reiseversicherung AG
  Kratochwjlestraße 4, A-1220 Dunaj, Avstrija
  Faks +43 1 319 93 67
  E-pošta: info@europaeische.at

 • Bistvene karakteristike (obseg kritja, zavarovalni pogoji, ravnanje pri škodnem primeru, informacije o zavarovatelju) zavarovalnih produktov so v obliki informacijskih listov prikazane na internetni strani družbe Europäische.

  Pred oddajo ponudbe (naročila) lahko kupec svoje navedbe korigira s pomočjo tipkovnice in brskalnika. Na koncu,pred oddajo zahtevka (naročila), bodo vsi podatki ponovno prikazani v obliki povzetka, tako da jih boste lahko še enkrat preverili. S klikom na gumb „Nazaj“ lahko podatke po potrebi popravite.

  Podatki pogodbe se shranijo pri družbi Europäische. Sklenitev pogodbe se opravi na podlagi ponudbe kupca in sprejema te ponudbe s strani družbe Europäische.

  Družba Europäische lahko ponudbo kupca v skladu s točko 2 sprejme ali odkloni.

  V primeru protislovja med nekim določilom teh splošnih pogojev poslovanja in nekega določila zavarovalnih pogojev, kiki veljajo za konkretni produkt, ima prednost določilo zavarovalnih pogojev, ki veljajo za določen konkretni produkt.


 

STORITEV


24-urna-pomoč v tujini

+386 1 47 57 117
Schaden melden


Imate kakšna vprašanja glede naših produktov? Na voljo smo vam po telefonu ali elektronski pošti.

Telefon     E-Mail

 

Splošni pogoji • Izjava o varstvu podatkov • Kolofon

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestr. 4 • A-1220 Dunaj, Avstrija • Tel.: +43 1 317 25 00 • Faks: +43 1 319 93 67 • E-Pošta: info@europaeische.si